Wednesday, February 08, 2012

ശ്യാമളാദണ്ഡകം

മാണിക്യവീണാമുപലാളയന്തീം മദാലസാം മഞ്ജുളവാഗ്വിലാസാം
മാഹേന്ദ്രനീലദ്യുതികോമളാംഗീം മാതംഗകന്യാം സതതം സ്മരാമി

ചതുർഭുജേ ചന്ദ്രകലാവതംസേ
കുചോന്നതേ കുങ്കുമരാഗശോണേ
പുണ്ഡ്രേക്ഷുപാശാംകുശപുഷ്പബാണ
ഹസ്തേ നമസ്തേ ജഗദേകമാത

മാതാമരതകശ്യാമാ മാതംഗീ മദശാലിനീ
കടാക്ഷയതു കല്ല്യാണീ കദംബവനവാസിനീ

ജയമാതംഗതനയെ ജയ നീലോല്പലദ്യുതേ
ജയ സംഗീതരസികേ ജയലീലാശുകപ്രിയേ
ജയജനനിസുധാസമുദ്രാന്ത ഹൃദ്യന്മണിദ്വീപ
സംരൂഢവില്വാടവീമദ്ധ്യകല്പദ്രുമാകല്പകാദംബകാന്താരവാസപ്രിയെ
കൃത്തിവാസപ്രിയേ സർവലോകപ്രിയേ

സാദരാരബ്ദ്ധസംഗീതസംഭാവനാസംഭ്രമാലോലനീപസ്രഗാബദ്ധചൂളീസനാഥത്രികേ സാനുമല്പുത്രികേ

ശേഖരീഭൂതശീതാംശുരേഖാമയൂഖാവലീബദ്ധസുസ്നിഗ്ദ്ധനീലാളകശ്രേണീശൃംഗാരിതേ ലോകസംഭാവിതേ

കാമലീലാധനുസ്സന്നിഭഭ്രൂലതാപുഷ്പസംദോഹസന്ദേഹകൃല്ലോചനേ വാക്‌സുധാസേചനേ
ചാരുഗോരോചനാപങ്കകേളീലലാമാഭിരാമെ സുരാമേ രമേ

പ്രോല്ലസദ്‌വാലികാ മൗക്തികശ്രേണികാചന്ദ്രികാമണ്ഡലോത്ഭാസിലാവണ്യഗണ്ഡസ്ഥലന്യസ്തകസ്തൂരികാപത്രരേഖാസമുദ്ഭൂതസൗരഭ്യസംഭ്രാന്തഭൃംഗാംഗനാഗീതസാന്ദ്രീഭവന്മന്ദ്രതന്ത്രീസ്വരേ സുസ്വരേ ഭാസ്വരേ

വല്ലകീവാദനപ്രക്രിയാലോലതാലീദലാബദ്ധ
താടങ്കഭൂഷാവിശേഷാന്വിതേ സിദ്ധസമ്മാനിതേ

ദിവ്യഹാലാമദോദ്വേലഹേലാലസച്ചക്ഷുരാന്ദോളനശ്രീസമാക്ഷിപ്തകർണ്ണൈകനീലോല്പലേ ശ്യാമളേ
പൂരിതാശേഷലോകാഭിവാഞ്ഛാഫലേ നിര്‍മ്മലേ ശ്രീഫലേ


സ്വേദബിന്ദൂല്ലസദ്ഫാലലാവണ്യനിഷ്യന്ദസന്ദോഹസന്ദേഹകൃന്നാസികാമൗക്തികേ സർവസിദ്ധ്യാത്മികെ കാളികേ
മുഗ്ദ്ധമന്ദസ്മിതോദാരവക്ത്രസ്ഫുരത് പൂഗതാംബൂലകർപൂരഖണ്ഡോൽകരേ ജ്ഞാനമുദ്രാകരേ ശ്രീകരേ പദ്മഭാസ്വൽകരേ

കുന്ദപുഷ്പദ്യുതിസ്നിഗ്ദ്ധദന്താവലീനിർമ്മലാലോലകല്ലോലസമ്മേളനസ്മേരശോണാധരേ ചാരുവീണാധരേ പക്വബിംബാധരേ

സുലളിതനവയൗവനാരംഭചന്ദ്രോദയോദ്വേലലാവണ്യദുഗ്ദ്ധാർണ്ണവാവിർഭവൽ കംബുബിംബോകഭൃൽകന്ധരേ സൽകലാമന്ദിരേ മന്ഥരേ
ദിവ്യരത്നപ്രഭാബന്ധുരഛന്നഹാരാദിഭൂഷാസമുദ്യോതമാനാനവദ്യാംഗശോഭേ ശുഭേ

രത്നകേയൂരരശ്മിഛടാപല്ലവപ്രോല്ലസദ്ദോർല്ലതാരാജിതേ യോഗിഭിഃ പൂജിതേ
വിശ്വദിങ്ങ്മണ്ഡലവ്യാപിമാണിക്യതേജസ്ഫുരൽകങ്കണാലംകൃതേ ബിഭ്രമാലംകൃതേ

സാധുഭിഃ പൂജിതേ വാസരാരംഭവേലാസമുജ്ജൃംഭമാണാരവിന്ദപ്രതിദ്വന്ദി പാണിദ്വയേ സന്തതോദ്യദ്ദയേ അദ്വയേ

ദിവ്യരത്നോർമ്മികാദീധിതിസ്തോമസന്ധ്യായമാനാംഗുലീപല്ലവോദ്യന്നഖേന്ദുപ്രഭാമണ്ഡലേ സന്നതാഖണ്ഡലേ ചിത്പ്രഭാമണ്ഡലേ പ്രോല്ലസത് കുണ്ഡലേ

താരകാരാജിനീകാശഹാരാവലിസ്മേര ചാരുസ്തനാഭോഗഭാരാനമന്മദ്ധ്യവല്ലീ വലിഛേദവീചീസമുദ്യത്സമുല്ലാസസന്ദർശിതാകാരസൗന്ദര്യരത്നാകരേ വല്ലകീഭൃൽക്കരേ കിങ്കരശ്രീകരേ
ഹേമകുംഭോപമോത്തുംഗവക്ഷോജഭാരാവനമ്രേ ത്രിലോകാവനമ്രേ ലസദ്വൃത്തഗംഭീരനാഭീസരസ്തീര ശൈവാലശങ്കാകരശ്യാമരോമാവലീഭൂഷണേ മഞ്ജുസംഭാഷണെ ചാരുശിഞ്ജൽകടീസൂത്രനിർഭത്സിതാനംഗലീലാധനുശ്ശിഞ്ജിനീഡംബരേ ദിവ്യരത്നാംബരേ

പത്മരാഗോല്ലസന്മേഖലാമൗക്തികശ്രോണിശോഭാജിതസ്വർണ്ണഭൂഭൃത്തലേ ചന്ദ്രികാശീതളേ വികസിതനവകിംശുകാതാമ്രദിവ്യാംശുകഛന്നചാരൂരുശോഭാപരാഭൂതസിന്ദൂരശോണായമാനേന്ദ്രമാതംഗഹസ്താർഗ്ഗളേ വൈഭവാനർഗ്ഗളേ ശ്യാമളേ
കോമളസ്നിഗ്ദ്ധ നീലോല്പലോല്പാദിതാനംഗതൂണീരശങ്കാകരോദാരജംഘാലതേ ചാരുലീലാഗതേ
നമ്രദിക്‌പാലസീമന്തിനീകുന്തളസ്നിഗ്ദ്ധനീലപ്രഭാപുഞ്ജസംജാതദൂർവാങ്കുരാശങ്കസാരംഗസംയോഗരിംഖന്നഖേന്ദുജ്വലേ പ്രോജ്ജ്വലേ നിർമ്മലേ
പ്രഹ്വദേവേശലക്ഷ്മീശ ഭൂതേശ ലോകേശ വാണീശ കീനാശ ദൈത്യേശ യക്ഷേശ വായ്വഗ്നികോടീര മാണിക്യ സംഹൃഷ്ട വാലാതപോദ്ദാമലാക്ഷാരസാരുണ്യതാരുണ്യലക്ഷ്മീഗൃഹീതാംഘ്രിപത്മേ സുപത്മേ ഉമേ

സുരുചിരനവരത്നപീഠസ്ഥിതേ സുസ്ഥിതേ
രത്നപത്മാസനേ രത്നസിംഹാസനേ
ശംഖപത്മദ്വയോപാശ്രിതേ വിശ്രുതേ
തത്ര വിഘ്നേശദുർഗ്ഗാവടുക്ഷേത്രപാലൈർ യുതേ
മത്തമാതംഗകന്യാസമൂഹാന്വിതേ
ഭൈരവൈരഷ്ടഭിർവേഷ്ടിതേ

മഞ്ജുളാമേനകാദ്യംഗനാമാനിതേ
ദേവി വാമാദിഭിഃ ശക്തിഭിഃ സേവിതേ
ധാത്രിലക്ഷ്മ്യാദി ശക്ത്യഷ്ടകൈഃ സംയുതേ
മാതൃകാമണ്ഡലൈർമണ്ഡിതേ
യക്ഷഗന്ധർവസിദ്ധാംഗനാമണ്ഡലൈരർച്ചിതേ

ഭൈരവീസംവൃതേ പഞ്ചബാണാത്മികേ
പഞ്ചബാണേന രത്യാ ച സംഭാവിതേ
പ്രീതിഭാജാ വസന്തേന ചാനന്ദിതേ
ഭക്തിഭാജാം പരം ശ്രേയസേ കല്പസേ

യോഗിനാം മാനസേ ദ്യോതസെ
ഛന്ദസാമോജസാ ഭാജസേ
ഗീതവിദ്യാവിനോദാദി തൃഷ്ണേന കൃഷ്ണേന സമ്പൂജ്യസേ
ഭക്തിമച്ചേതസാ വേധസാസ്ഥൂയസേ

വിശ്വഹൃദ്യേന വാദ്യേന വിദ്യാധരൈർഗീയസെ
ശ്രവണഹരദക്ഷിണക്വാണയാ വീണയാ
കിന്നരൈർഗീയസേ

യക്ഷഗന്ധർവസിദ്ധാംഗനാമണ്ഡലൈർച്യസേ
സർവസൗഭാഗ്യവാഞ്ഛാവതീഭിർ വധൂഭിഃ സുരാണാം സമാരാദ്ധ്യസേ
ഗീതവിദ്യാവിശേഷാത്മകം ചാടുഗാധാസമുച്ചാരണാത്
കണ്ഠമൂലോല്ലസദ്വർണ്ണരാജിത്രയം
കോമളശ്യാമളോദാരപക്ഷദ്വയം
തുണ്ഡശോഭാതിദൂരീഭവത് കിം ശുകം
തം ശുകം ലാളയന്തീ പരിക്രീഡസേ
പാണിപത്മദ്വയേനാക്ഷമാലാമപി സ്ഫാടികീം
ജ്ഞാനസാരാത്മകം പുസ്തകം ചാങ്കുശം പാശമാബിഭ്രതീ
യേന സംചിന്ത്യസേ ചേതസാ
തസ്യ വക്ത്രാന്തരാത്
ഗദ്യപദ്യാത്മികാ ഭാരതീ നിസ്സരേത്
യേന വാ യാവകാഭാകൃതിർഭാവ്യസെ
തസ്യ വശ്യാ ഭവന്തി സ്ത്രിയഃ പൂരുഷാഃ
യേന വാശാതകംഭദ്യുതിർഭാവ്യസേ
സോപി ലക്ഷ്മീ സഹസ്രൈഃ പരിക്രീഡതേ
കിം ന സിദ്ധ്യേത് വപുഃ ശ്യാമളം കോമളം
ചന്ദ്രചൂഡാന്വിതം താവകം ധ്യായതഃ
തസ്യ ലീലാസരോ വാരിധിഃ
തസ്യ കേളീവനം നന്ദനം
തസ്യ ഭദ്രാസനം ഭൂതലം
തസ്യ വാക്ദേവതാ കിംകരീ
തസ്യ ചാജ്ഞാകരീ ശ്രീസ്വയം

സർവ തീർഥാത്മികേ സർവ മന്ത്രാത്മികേ
സർവ യന്ത്രാത്മികേ സർവ തന്ത്രാത്മികേ
സർവ ചക്രാത്മികേ സർവ ശക്ത്യാത്മികേ
സർവ പീഠാത്മികേ സർവ വേദാത്മികേ
സർവ വിദ്യാത്മികേ സർവ യോഗാത്മികേ
സർവ വർണ്ണാത്മികേ സർവ ഗീതാത്മികേ

സർവ നാദാത്മികേ സർവ ശബ്ദാത്മികേ
സർവ വിശ്വാത്മികേ സർവ വർഗ്ഗാത്മികേ
സർവ സർവാത്മികേ സർവഗേ സർവരൂപേ
ജഗന്മാതൃകേ പാഹിമാം പാഹിമാം പാഹിമാം
ദേവി തുഭ്യം നമോ ദേവി തുഭ്യം നമോ ദേവി തുഭ്യം നമഃ

2 comments:

  1. ‘...സർവ്വേ സർവ്വാത്മികാസംവർത്തിതേ ഗർവ്വാന്തകാരിണീ കാര്യപ്രദായിനീം.....’ എല്ലാം ശുഭകരമായിരിക്കട്ടെ. ഈ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിന് എന്റെ അനുമോദനങ്ങൾ.....

    ReplyDelete